حفاظت دست و بازو

Hand Protection

بدون شک دست اصلی ترین وسیله انجام کار از بدو پیدایش انسان بوده است و توان بهره گیری از دست یکی از اساسی ترین وجوه تمایز انسان با سایر موجودات زنده تلقی میشود. امروزه با وجود پیشرفتهای زیاد تکنولوژیکی هر چند که از میزان کارهای یدی به مقدار قابل توجهی کاسته شده است ولی از طرف دیگر شاید به همان اندازه نقش دستها در راهبری عملیات مختلف پررنگتر و به همین مقدار نیز بر میزان و تنوع خطرات تهدید کننده دست و بازوان افزوده شده است. از انواع خطراتی که انگشتان دست، دست و بازوان را تهدید میکنند میتوان به خطراتی نظیر درجه حرارتهای بسیار بالا یا پایین، مواد مذاب، جرقه ، شعله ، مواد تیز و برنده و لبه های ناصاف ، مواد شیمیایی ، مواد رادیو اکتیو، ارتعاش، الکتریسیته ، مواد بیولوژیکی و غیره اشاره کرد که میتوانند پیامدهای متنوعی نظیر سوختگی، قطع عضو، بریدگی ، شکستگی، تورم، کوفتگی، حساسیت ها، بیماریهای سیستمیک و غیره را به دنبال داشته باشند . بنابراین ضرورت حفاظت از ناحیه دست و بازو مشخص بوده و لازم است در مواردی که امکان محافظت نواحی یاد شده از طریق تدابیر مهندسی و مدیریتی امکانپذیر نبوده و یا نیاز به یک سد دفاعی ثانویه وجود دارد حفاظت لازم از طریق استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی مناسب تامین گردد. وسایل حفاظت فردی دست و بازو در انواع زیر دیده می شوند:

1. دستکشها که خود  بر حسب نوع خطرات و آسیبها به انواع گوناگون و متنوع زیر تقسیم میگردند:

• دستکشهای لاستیکی: جهت حفاظت در برابر  برق گرفتگی و شوکهای ناشی از آن 

• دستکش های توری فلزی 

•دستکش های سربی 

•دستکشهای چرمی یا ۀومینیومی