استاندارد EN 352.1 محافظت کننده شنوایی الزامات عمومی بررسی ایرماف ها

استاندارد EN 352.1 محافظت کننده شنوایی الزامات عمومی بررسی ایرماف ها

استاندارد EN 352.1 محافظت کننده شنوایی الزامات عمومی بررسی ایرماف ها

EN 352.1:2002Hearing protectors. General requirements Part 1: Earmuff

نوشته شده در 9 ماه قبل - مورخه 1397/05/11

این مقاله 4 دقيقه وقت برای مطالعه میخواهد

دسته بندی استانداردها

مشاهده : 648

• برسی مواد اولیه و ساختار ایرماف ها
باید مطمئمن بود که مواد اولیه بکار رفته در تولید این وسیله که در تماس با پوست کاربر خواهد بود، خراش دهنده نبوده و باعث تحریک پوست (از قبیل بروز واکنش‌های آلرژیک و یا هر تاثیر نامطلوب دیگر بر آن) نگردد. بررسی مواد اولیه و ساختار نیز تایید کند که وسیله مذکور بدون هیچ گونه لبه تیز، ایمن جهت استفاده بوده و روش‌های تمیز کاری و عفونت زدائی تعیین شده آن باعث هیچ گونه آسیب و نقص در محافظت شنوایی نگردد.
• بررسی اندازه و قابلیت تنظیم ایرماف
اندازه ابعاد و قابلیت تنظیم ایرماف‌ها به منظور اطمینان از تناسب محصول با محدوده اندازه‌های سر که توسط تولید کننده تعیین شده اند، بررسی می‌گردد. این آزمایش بوسیله یک ابزار تنظیم شونده انجام گرفته تا تاییدیه دارا بودن قابلیت فراهم آوری تناسب کافی محصول برای مصرف کننده را تصویب می‌نماید.
• بررسی چرخش کاسه‌های گوشی ایرماف
چرخش کاسه‌های گوشی به منظور بررسی اینکه در همه حالت‌ها مناسب می‌باشند اندازه گیری می‌شود. می‌بایست امکان چرخش کافی کاسه‌های گوشی برای کاربران به منظور تنظیم به بهترین وضعیت ممکن محیا باشد.
• بررسی نیروی (فشار بر سر) هدبند ایرماف
نیروی هدبند ایرماف توسط ابزار نیرو سنج به منظور اطمینان از اینکه هیچگونه فشار اضافی بر رو سر کاربر نبوده، و انجام این آزمایش بطوری است که تغییر در نیرو بعد از انجام آن و پس از اعمال رویه‌های اصلاحی بر روی محصول  قابل محاسبه باشد. 
• بررسی فشار بالشتک‌های گوشی ایرماف
این بررسی به منظور اطمینان از اینکه هیچگونه فشار اضافی بر سر کاربر وارد نمی‌شود، انجام می‌پذیرد.
• بررسی مقاومت در برابر آسیب ایرماف در زمان افتادن از ارتفاع
مقاومت در برابر آسیب توسط رها سازی ایرماف از ارتفاع مشخص ده بر روی یک صفحه فولادی ارزیابی می‌گردد. در صورتیکه هر بخشی از نمونه محصول مورد آزمایش ترک برداشته و یا شکسته شود، محصول مورد قبول واقع نخواهد شد. برای محصولاتی که برای استفاده در محیط‌های سرد طراحی می‌شوند؛ این آزمایش می‌تواند بنا به انتخاب تحت دمای 20- درجه سانتی گراد انجام گردد. 
• بررسی تغییر در نیروی هدبند ایرماف
بعد از انجام تست‌های فوق الذکر ، هدبند‌های ایرماف‌ها در معرض آزمایش خم شوندگی به مقدار 1000 چرخه توسط یک ابزار خم کننده قرار گرفته و بعد از آن در حمام آب 50 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت باقی می‌مانند. بعد از انجام آزمایش؛ نیروی هدبند برای بار دوم سنجش می‌شود که حداکثر انحراف بین دو اندازه گیری معیارهای قبولی محصول را مشخص می‌نماید.
• بررسی شاخص  افت جایگذاری (Insertion Loss)
مقدار مذکور تفاوت جبری بین سطوح فشار صوتی در زمان‌های اندازه گیری با نصب ایرماف و یا بدون نصب ایرماف بر روی وسیله نگهدارنده می‌باشد. این تست بر روی انسان انجام نگرفته و در عوض بر روی وسیله نگهدارنده آکوستیکی که شبیه ابعاد تقریبی سر انسان را می‌باشد، انجام می‌گیرد.  شایان ذکر است این تست هیچ گونه محدودیتی بر روی حداقل میرایی صوتی که می‌بایست از این آزمایش بدست آید نداشته، بلکه این آزمایش برای بررسی نمودن انحراف معیار مقادیر میرایی صوتی به منظور اطمینان از اینکه انحراف عمده ای در عملکرد 10 نمونه ایرماف یکسان تحت آزمایش وجود ندارد، طراحی گردیده است.
• بررسی مقاومت در برابر نشت ایرماف
درصورتیکه ایرماف‌ها دارای بالشتک‌های پر شده با مایع تحت آزمایش می‌باشند، مقاومت آنها در برابر نشت مایع نیز می‌بایست بررسی گردد. یک بار 28±1 نیوتونی به صورت عمودی بمدت 15 دقیقه بر روی بالشتک قرار گیرد و در این مدت کوچک‌ترین نشتی باعث قبول نشدن محصول در انجام آزمایش محسوب خواهد شد.
• بررسی قابلیت اشتعال
میله فولادی که تحت تاثیر دمای 650 درجه سانتی گراد گداخته شده به عنوان وسیله آزمایش به کار می‌رود. اگر هر بخش از ایرماف مشتعل شود و یا بعد از برداشتن تماس میله به سرخی گراییده شود، ایرماف در این آزمایش رد می‌شود.
• بررسی حداقل میرایی صوتی
آزمایش میرایی درونی از انسان‌ها به منظور بررسی عملکرد وسایل محافظت شنوایی استفاده نموده و معیار قبولی در این آزمایش رسیدن به مقدار حداقل میرایی صوتی می‌باشد . نتایج این آزمایش‌ها همان هایی هستند که هنگام ارائه مدل جهت فروش به مشتری منتشر خواهند شد. این آزمایش؛ آستانه شنوایی در پایین‌ترین سطح فشار صوتی قابل درک توسط گوش برای 16 بار آزمایش انسانی در دو حالت با محفاظت و بدون محفاظت شنوایی اندازه گیری مینماید. پس از آن ممکن است برای محاسبه عملکرد مدل از این مقادیر استفاده گردد.
• بررسی نشانه گذاری
بعد از انجام آزمایش‌های فوق، نشانه گذاری ایرماف نظارت می‌گردد که به عنوان یک آزمون محصول نهایی به منظور اطمینان از اینکه نشانه گذاری صحیح بر روی ایرماف همانطور که در استاندارد اروپایی مربوطه مشخص شده، موجود می‌باشد.
• بررسی اطلاعات ارائه شده توسط تولید کننده
اطلاعات فراهم شده به کاربران نیز مورد امتحان قرار می‌گیرند. این شامل بازبینی کتابچه راهنما به منظور اطمینان که اطلاعات مورد نیاز ارائه شده به کاربران همانطور که در استاندارد اروپایی مربوطه مشخص شده است، در دسترس باشد.
 
منبع  : https://www.satra.com/ppe/EN352-1.php
ترجمه : گروه فنی شرکت رائیکا طراحان ایمن آرا
انتشار مقاله فقط با ذکر منبع مجاز می‌باشد.